Privacystatement

A.E. van Nieuwmegen (Annelies), Counselingpraktijk Nieuwe Zin, gevestigd te Den Hoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85562084, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Annelies van Nieuwmegen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie A.E. Van Nieuwmegen persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan de praktijk Nieuwe Zin;
 • bezoekers van www.nieuwe-zin.eu;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van A.E. Van Nieuwmegen;
 • alle overige personen die met A.E. Van Nieuwmegen contact opnemen of van wie A.E. Van Nieuwmegen persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

A.E. Van Nieuwmegen verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, (digitale) vragenlijsten of webformulieren) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Nieuwe Zin zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidig bezoek, bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • door A.E. Van Nieuwmegen vastgelegd worden ten behoeve van studiedoeleinden (zoals audio- en video materiaal), waarbij een separate toestemmingsverklaring wordt ingezet (met daarin de mogelijkheid deze elk moment in te trekken). Dit audio- en/of videomateriaal wordt na gebruik voor studiedoeleinden vernietigd;

 

3. Doeleinden verwerking

A.E. Van Nieuwmegen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een therapeutische behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite nieuwe-zin.eu;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

4. Rechtsgrond

A.E. Van Nieuwmegen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een therapeutische behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

A.E. Van Nieuwmegen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van A.E. Van Nieuwmegen persoonsgegevens verwerken. A.E. Van Nieuwmegen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

A.E. Van Nieuwmegen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. A.E. Van Nieuwmegen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7. Doorgifte buiten de EER

A.E. Van Nieuwmegen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt A.E. Van  Nieuwmegen er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

8. Bewaren van gegevens

A.E. Van Nieuwmegen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. A.E. Van Nieuwmegen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van coachingstrajecten: 1 jaar na afronding van het traject;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt, in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9. Wijzigingen privacystatement

A.E. Van Nieuwmegen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website Nieuwe Zin gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht A.E. Van Nieuwmegen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met A.E. Van Nieuwmegen door een e-mailbericht te sturen naar info@nieuwe-zin.eu.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop A.E. Van Nieuwmegen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met A.E. Van Nieuwmegen door telefonisch contact op te nemen op: 06-52587443. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).